Home

Boekhoudkundige verwerking geruisloze fusie

Geruisloze fusie : wat , hoe , wanneer

 1. g gelijkgestelde verrichting. De procedure die dient te worden gevolgd voor de met fusie door overne
 2. Bij de boekhoudkundige verwerking is het zeer belangrijk om rekening te houden met de fiscaaltechnische verwerking van de fusie in hoofde van alle bij de fusie betrokken vennootschappen. Het ene kan niet los worden gezien van het andere
 3. g niet alleen vennootschapsrechtelijk maar ook boekhoudrechtelijk model staat voor de andere vormen van fusie besteedt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen in haar advies nr. 2009/6 alleen aandacht aan de fusie door overne
 4. Anders dan bij een gewone fusie moet er bij een zgn. geruisloze fusie geen fusieverslag opgesteld worden. Er is ook geen controleverslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant nodig. U moet het fusievoorstel neerleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en het laten publiceren in het Belgisch Staatsblad
 5. Hoe boekhoudkundig en fiscaal een geruisloze fusie verwerken? Bij uitbreiding worden ook gewone fusies en splitsingen en vereffeningen onder de loep genomen. Add to Calendar. Datum van 09 mrt 2020 - 18:00 Datum tot 09 mrt 2020 - 21:00 Toegang Intern personeel. Spreker Desmet.

De overdracht van activa van de ene vennootschap naar de andere via een (geruisloze) fusie is ook voor de btw neutraal (art. 11 en 18, §3 W.Btw). Bij overdracht is er geen btw verschuldigd. De overnemende vennootschap gaat ook op het vlak van btw, bv. wat betreft de nog lopende herzieningstermijnen, gewoon verder met de situatie van de overgenomen vennootschap sche fusie. Deze zijn uiteraard ook van toepassing bij een moeder-dochterfusie en zusterfusie. In hoofdlijnen kan een juridische fusie ruisend (directe belastingheffing) en geruisloos (uitstel van belastingheffing) plaatsvinden. Niveau verkrijger en verdwijner - Ruisend Om de civielrechtelijke juridische fusie fiscaal tot een belas Boekhoudkundige retroactiviteit. Een belangrijk element bij fusies en splitsingen is het bepalen van de datum waarop de fusie of splitsing boekhoudkundig uitwerking heeft. Bij een fusie worden vanaf deze datum de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig toegerekend aan de overnemende vennootschap Met de doorschuifregeling kun je jouw onderneming - als het geen BV is - geruisloos overdragen aan je opvolger. Je hoeft dan niet met de Belastingdienst af te rekenen over de stakingswinst, ofwel het verschil tussen de boekwaarde van je onderneming en de uiteindelijke overnamesom

Waaruit bestaat de vergoeding bij een geruisloze fusie en hoe kan ze in het bijzonder verslag en het controleverslag worden beschreven? Volgende passage is terug te vinden in Omzendbrief 2012/03 en Mededeling 2012/04 van het Instituut: Ingeval er beroep wordt gedaan op de vrijstelling van een fusie- of splitsingsverslag, zijn de artikelen 313, 423 en 602 van het Wetboek van vennootschappen. Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies § 1. Inleiding Omdat de fusie door overneming niet alleen vennootschapsrechtelijk maar ook boekhoud-rechtelijk model staat voor de andere vormen van fusie besteedt de Commissie voor Boekhoud-kundige Normen in haar advies nr. 2009/6 alleen aandacht aan de fusie door overneming450 CBN-advies 2020/XX - Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen Ontwerpadvies van 18 november 2020 I. Inleiding 1. Naar aanleiding van de aanneming van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: WVV), wenst de Commissie voor boekhoudkundige normen haar adviezen inzake fusies bij t Deze verrichting geschiedt (net zoals fusies en splitsingen) in principe met boekhoudkundige en fiscale continuïteit, en bijgevolg belastingvrij. voor splitsingen is niet voorzien in een afwijkende definitie en procedure zoals wel het geval voor de geruisloze fusie van een dochter in haar 100%-moeder In sommige gevallen kan een belaste transactie ( ruisende fusie) interessanter zijn dan een belastingvrije (geruisloze fusie), bijvoorbeeld wanneer een van beide vennootschappen over aanzienlijke fiscale verliezen beschikt die in geval van een belastingneutrale fusie sterk zouden worden beperkt, of wanneer de overgenomen vennootschap aanzienlijke latente meerwaarden heeft die door fiscale aftrekken kunnen worden geneutraliseerd, terwijl de overnemende vennootschap de overgenomen activa met.

Een fusie: twee bedrijven besluiten voortaan samen verder te gaan. Of het een gelukkige verbintenis wordt, is moeilijk te voorspellen, maar veel problemen kunnen worden voorkomen door het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Een overzicht van de juridische en fiscale aspecten van een fusie Fiscale verwerking bij fusies Pierre-François Coppens Belastingconsulent De volgende bijdrage is een methodologische tool waar economische beroepsbeoefenaars gebruik van kunnen maken om hun opdracht inzake fiscale adviesverlening bij fusies tot een goed einde te brengen. Dit is een synthetische opsomming van de punten waarop een accountant en/o Na de fusie mag B het saldo van de herwaarderingsmeerwaarde (90) wedersamenstellen via een mutatie, binnen haar eigen vermogen, van een rekening Beschikbare reserves naar de rekening Herwaarderingsmeerwaarde (zie het advies van de CBN 2009/6 over de boekhoudkundige verwerking van fusies6)

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies CBN 2012/11 - Overdracht van eigen vermogen in het kader van een fusie, splitsing of partiële splitsing in boekhoudkundige continuïteit en fiscale continuïteit en artikel 78, § 8 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Advies van 5 september 201 2. De boekhoudkundige behandeling, inclusief bespreking van recente adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen De boekhoudkundige en fiscale behandeling inzake binnenlandse fusies (inclusief geruisloze fusies) en partiële splitsingen wordt in detail toegelicht Voor geruisloze fusie : enkel punt Zie voorbeeld van fusievoorstel : Voorbeeld fusievoorstel Real Dolmen.pdf 61. 62 PROCEDURE Stap 6 Neerlegging van het fusievoorstel bij de Rechtbank van Koophandel Aanvang De boekhoudkundige verwerking van fusies Advies van 1 april 2009 Trefwoorden Fusies Herwaarderingsmeerwaarden subsidies Deel I. Dit hoofdstuk gaat in op de verwerking van en informatie over de fusie en overname aan de hand van de internationale verslaggevingsstandaarden en de RJ-richtlijnen. De volgende verwerkingswijzen komen aan bod: de 'pooling of interests method' en de overnamemethode ('purchase method')

Geruisloze fusie Boek

Stappenplan juridische fusie. De besturen van de te fuseren rechtspersonen stellen een fusievoorstel op; Alle betrokken bestuurders ondertekenen het fusievoorstel Ruisende overname: de waardering wordt aangepast en belasting last komt tot uiting Geruisloze overname: de waardering wordt niet aangepast en er komen belastinglatenties tot uiting. Dit heeft een drukkend effect op de prijs van de overname. Eerst boekingen aandelen fusie: zie onderdeel aandelenfusie Geruisloze fusie. De overname van aandelen van een andere vennootschap geeft geen aanleiding tot een herbelegging. Tenzij uw vennootschap alle aandelen van een andere vennootschap bezit. Dan kan u die andere vennootschap volledig opnemen via een zogenaamde geruisloze fusie Fiscaal gezien bestaan er twee soorten fusies, belaste fusies en belastingvrije fusies. Naar Belgisch intern recht is de belaste fusie nog steeds de regel. Dit betekent dat ingeval van een fusie de overgenomen vennootschap wordt belast alsof zij vereffend wordt (belasting op de latente meerwaarden en een roerende voorheffing op de uitkering)

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies - PDF ..

Geruisloze fusie. Bart Vermoesen, Peter Verschelden. Kluwer, 2013 - 71 pagina's. 0 Recensies. Wat mensen zeggen - Een review schrijven. We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen. Bibliografische gegevens. Titel: Geruisloze fusie Tax : vennootschapsbelasting: Auteurs: Bart Vermoesen, Peter Verschelden Wanneer een vennootschap met overgedragen fiscale verliezen betrokken is bij een belastingvrije reorganisatie (bvb. een fusie of splitsing), is er een beperking van de fiscale verliezen die de reorganisatie overleven. Echter, op 8 november 2016 kwam het Antwerpse Hof van Beroep tot een opmerkelijke interpretatie m.b.t. deze fiscaal verlies-beperkende regel.. voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten, Pb.L. 225 van 20 augustus 1990, 1; gewijzigd door Richtlijn 2005/19/EG van de Raad van 17 februari 2005 tot wijziging van Richtlijn 90/434/EEG, Pb.L. 58 van 4 maart 2005, 19 (hierna de. De fusie is tegenwerpelijk aan derden vanaf de publicatie van de akte van voltooiing van de fusie. in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, tenzij die derde voordien kennis had van de fusie. Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies § 1. Inleiding. Omdat de fusie door overneming niet alleen vennootschapsrechtelijk maar ook. Ruisende overname: de waardering wordt aangepast en belasting last komt tot uiting Geruisloze overname: de waardering wordt niet aangepast en er komen belastinglatenties tot uiting. Dit heeft een drukkend effect op de prijs van de overname. Eerst boekingen aandelen fusie: zie onderdeel aandelenfusie

DE FISCALE VERWERKING VAN DE GERUISLOZE FUSIE 31 Een belaste of belastingvrije fusie 31 Retroactieve uitwerking fusie 34 Gevolgen fusie voor de overgenomen vennootschap 35 Voorbeeld 38 Gevolgen fusie voor de overnemende vennootschap 40 EEN FUSIEMINDERWAARDE OF FUSIEGOODWILL 43 a) Boeking als een eenmalige uitzonderlijke kost 43 b) Boeking als. Geruisloze fusie. Geruisloze fusie is de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap die reeds houder is van al hun aandelen

Geruisloze fusie: wanneer kan het, hoe moet het en wat

Hoe boekhoudkundig en fiscaal een geruisloze fusie verwerke

^Powrót do góry . O nas; Oferta. Urodziny dla dzieci; Imprezy tematyczne; Rodzinne przyjęcia okolicznościow Boekhoudkundige retroactiviteit Tot slot bevestigt het nieuwe WVV de regels inzake boekhoudkundige retroactiviteit, door te bepalen dat er vanuit boekhoudkundig oogpunt niet verder kan worden teruggegaan dan de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen Als zelfstandige of kmo het coronavirus financieel bestrijden. Fiscale optimalisatie. Geld uit uw vennootschap hale Bijzondere mandaten fusies en splitsingen en andere samenvattingen voor Bijzondere Mandaten, Instituut van Accountants en Belastingconsulenten. Voorbereiding van de tussentijdse examens jaar 1 van het IAB. Geslaagd op tussentijds examen met 62,50% Deze bijzondere mandaten gaan ui.. 216 Fusies en overnames. 216.1 Inleiding. 216.2 Overnames. 216.3 Samensmelting van belangen. 216.4 Toelichting. 216.5 Overige onderwerpen. 216.6 Fusies en overnames van stichtingen en verenigingen. 216.7 Overgangsbepaling. 216 Bijlage Voorbeelden van stapsgewijze overnam

Op boekhoudkundig vlak worden alle overgenomen activa en passiva in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen tegen de waarde die ze hebben bij de overgenomen vennootschap op het tijdstip van de fusie. De fusie leidt dus niet tot de realisering van latent aanwezige meer- of minderwaarden Boekhoudkundig primeert bij een fusie-operatie de boekhoudkundige kontinuïteit. Hoe die in de praktijk moet tot stand gebracht worden, wordt in detail uitgelegd in het jongste Bulletin van de Kommissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN).De nieuwe fusieregeling wil zoveel mogelijk vermijden, zo stelt de kommissie, dat de eigen vermogensbestanddelen van de overgenomen onderneming in kapitaal. 2,80 x 4 = 11,20 incl btw 11,20 incl btw = 9,26 ex btw of 2,80 incl btw = 2,31 ex btw 2,31 x 4 = 9,24 ex btw [..] Daarnaast moeten de verzendkosten op het factuur komen. Hier moet ook BTW over worden betaald, wat ik heb begrepen van de site van de belastingdienst. Ik wil hier toch wel een kleine. Boekhoudkundige neutraliteit en fiscale gevolgen => vanuit boekhoudkundig oogpunt een neutrale operatie is. Dit houdt in dat alle actief- en passiefbestanddelen die naar aanleiding van een afsplitsing overgaan naar een andere vennootschap, daar geboekt dienen te worden aan een waarde gelijk aan de boekwaarde die ze hadden bij de vennootschap waarvan de afsplitsing gebeurt

De fusie wordt een dag na ondertekening van de akte van kracht. De notaris stelt de benodigde documenten op. Verwerking mutaties in het aandeelhoudersregister en bij de Kamer van Koophandel. Bij de splitsing moet de notaris uiteindelijk in de akte verklaren dat aan alle wettelijke vereisten is voldaan CAJO-document Fusie van vzw [s: Financiële aspecten 1. SITUERING Met het oog op de te verwachten schaalvergroting zullen meer en meer besturen de stap naar fusie zetten. Deze mededeling gaat dieper in op de financiële en boekhoudkundige aspecten van een fusie van besturen

Meerwaarden op aandelen of delen n.a.v. belastingvrije fusie, splitsing Financieringsproblematiek bij overname aandelen Eigenlijke fusies, splitsingen en inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak, belicht vanuit vennootschapsrechterlijk-, boekhoudkundig en fiscaalrechterlijk vlak waarbij het 'going concern' principe centraal staa The item Fusie van vennootschappen in de praktijk : fiscale gevolgen en boekhoudkundige verwerking = Fusion de sociétés en pratique : consequences fiscales et traitement comptable represents a specific, individual, material embodiment of a distinct intellectual or artistic creation found in International Bureau of Fiscal Documentation de (geruisloze) fusie door overneming onder de toepassing valt van artikel 117, §1, het federale Wetboek van Registratie-, Hypotheek-, en Griffierechten (hierna W. Reg.). de (geruisloze) fusie door overneming kan genieten van het vrijstellingsregime inzake BTW in toepassing van de artikelen 11 en 18, § 3, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (hierna W.BTW) De fusie door overneming zou gebeuren met boekhoudkundige continuïteit (conform artikel 3:56 KB/WVV) en volgens de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en belastingneutraal conform de artikelen 183bis juncto 211, CBN advies 2009/6 inzake boekhoudkundige verwerking van fusies). 4

 1. TY - GEN. T1 - Boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies en - splitsingen: adviezen van CBN. AU - Breesch, Diane. PY - 2009. Y1 - 200
 2. gsnummer • Het ingevulde onderne
 3. Spartax is een internetmedium dat betrouwbare informatie en tools wil aanbieden aan de fiscale professional. Getuige daarvan is de eerste tool inzake de waardering van vruchtgebruik die u kan vinden op www.spartax.eu. Daarnaast wenst Spartax u ook een nieuwsbrief aan te bieden, die niet zomaar de nieuwsfeiten uit de gebruikelijke fiscale nieuwsbrieven herkauwt. Steeds wordt [
 4. Concrete verwerking fusies en splitsingen De wetgeving inzake reorganisaties, fusies en splitsingen onderging belangrijke wijzigingen. zowel op fiscaal vlak als op vennootschapsrechtelijk vlak. Dit kennisatelier geeft u een actuele stand van zaken. Aan de hand van tal van praktische voorbeelden en praktijkgevallen analyseren wij de concrete implicaties van een fusie of een splitsing, de.
 5. Nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. Auteur: Françoise PHILIPPE Ondervoorzitter BIBF . De Commissie voor Boekhoudkundige Normen vult haar advies 126 inzake aanschaffingswaarde aan met volgende adviezen : - 126/17 Bepaling van de aanschaffingswaarde van activa verkregen onder bezwarende titel of om niet

Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 40.000 businessadviezen in 14 domeinen Model van aanvraag. Betreft: Fusie door overneming / Geruisloze fusie. Geachte, Deze aanvraag strekt ertoe een voorafgaande beslissing te bekomen overeenkomstig artikel 20 van de Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken boekhoudkundige overgedragen verliezen uit eerdere inkomsten-jaren niet dat er met de winsten van het huidige inkomstenjaar een liquidatiereserve wordt aangelegd (Parl. St. Kamer 2014-2015, nr. 672/001, 17), maar daar moet toch mee worden opgelet indien he

fusies en splitsingen onder het WVV: overzicht van de

 1. Deze resulteerde in enerzijds de wet van 29 juni 1993 betreffende de juridische aspecten van de fusie van vennootschappen in België, anderzijds het KB van 6 augustus aangaande de fiscale aspecten en ten slotte het KB van 3 december die de boekhoudkundige verwerking van de interne fusies regelt
 2. Als er wel onroerende goederen (waarmee zakelijke rechten (vb. eigendom) bedoeld worden in deze nieuwsbrief en geen persoonlijke rechten (vb. huur), waar eigen regels voor gelden), dan is er nog niet automatisch sprake van een belastbaar feit (anders dan met het vast recht van € 50,00 die sowieso geheven wordt op elke fusie - en splitsingsakte); een inbreng van een onroerend goed tussen.
 3. Nota 'Boekhoudkundige verwerking van erfpacht in BBC' Nota 'Boekhoudkundige verwerking van DBFM-overeenkomsten' Nota 'Boekhoudkundige verwerking van thesauriebewijzen' Nota 'Boekingsschema rioleringsfonds Fluvius
 4. gen. Goodwill en de goodwill impairment test. Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen. Katrien Wynendaele onder leiding van Prof. Dr. I. De Beeld

van de tijdelijke werkgroep 'Fusies en splitsingen'. Ze zorgen voor de nodige toelichting. bij de boekhoudkundige verwerking en de omrekening van kapitaal bij. grensoverschrijdende fusies, (partiële) splitsingen evenals de inbreng van een. bedrijfstak of van een algemeenheid van goederen en trachten op die manier een. jarenlange lacune te. Boekhoudkundige verwerking bij opvragen van niet-gestort kapitaal. Voor de meeste vennootschappen is de kous hiermee af. Echter kan het om verschillende redenen gebeuren dat de aandeelhouders later alsnog het niet-gestorte kapitaal dienen over te maken. Bij de opvraging van het niet-gestort kapitaal dien je dit boekhoudkundig te verwerken

Geruisloos doorschuiven: geen belasting over stakingswinst

 1. Bovendien kan de boekhoudkundige neutraliteit van de fusie/splitsing het best gerespecteerd worden door de retroactieve start van het boekjaar.33 De Commissie verwijst in dit verband naar haar adviezen 2009/634 en 2009/835 m.b.t. de boekhoudkundige verwerking van respectievelijk fusies en splitsingen
 2. Het WVV herf ormuleerde ook de regels inzake fusie en splitsingen, die voortaan opgenomen zijn in boek 12 Herstructurering van vennootschappen, waarin vier vormen van herstructurering worden behandeld, met name de fusie, de splitsing, de met fusie en splitsing gelijkgestelde verrichtingen (zoals de geruisloze fusie) en de inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak, die gelden voor.
 3. Juridische kenmerken en boekhoudkundige verwerking 1 Probleemstelling Veel katholieke schoolbesturen 1) hebben hun schoolgebouwen niet in eigendo m, maar beschikken er over via een erfpacht. De schoolgebouwen zijn d an eigendom van een verbonde n entiteit, bijvoorbeeld een bisdom, een congre
 4. Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen. Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen - ontwerpadvies - openbare raadpleging . Archief. Wetstraat. Instelling maatregelen voor zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis
 5. Deze masterproef gaat over grensoverschrijdende fusies binnen de EU. Hierbij worden vijf onderdelen besproken namelijk de Europese regelgeving, de soorten fusies, de te volgen procedure bij een grensoverschrijdende fusie, de boekhoudkundige verwerking bij de betrokken Belgische vennootschap, de fiscale impact van de grensoverschrijdende fusie en rechtspraak rond anti-misbruikbepaling en het.
 6. De juridische gevolgen van werken met boekhoudkundige retroactiviteit in het kader van (partiële) splitsinge
 7. In deze proef wordt een uitgebreide analyse van het complexe fenomeen van fusies uitgewerkt. Hierbij wordt eerst ingegaan op de vennootschapsrechtelijke aspeceten, vervolgens komt de fiscale en de boekhoudkundige verwerking aan bod

De boekhoudkundige verwerking van een dergelijke transactie is opgenomen in CBN-advies 2009/15 - De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak1 of van een algemeenheid van goederen, Bulletin CBN, nr. 53, september 2010, 71-78 3.5 Boekhoudkundige verwerking van overnames en consolidatie 3.6 Effecten op winst per aandeel. Hoofdstuk 4 Structuur 4.1 Aandelentransacties 4.2 Activa-passiva-transacties 4.3 Juridische fusie en splitsing 4.4 Mengvormen 4.5 Fiscale aspecten. Hoofdstuk 5 Voorfase 5.1 Totstandkomingsproces 5.2 De intentieverklaring 5.3 Due diligenc Fusie en splitsing van vennootschappen in de inkomstenbelasting: het spanningsveld tussen de boekhoudkundige verwerking en de fiscale behandelin Ook de boekhoudkundige verwerking krijgt veel aandacht. Interessant is ook de verdieping inzake fusies en overnames. Consolideren is veel meer dan wat je in de eigen bedrijfsomgeving tegenkomt! - 07-12-2018 16:14 Prima cursus indien je kennis inzake consolideren wilt verbreden

Studie UGent: boekhoudkundige verwerking PPS volgens BBC, IPSAS en ESR95 De Universiteit Gent voerde in opdracht van ABB een studie uit naar de boekhoudkundige verwerking van bepaalde soorten publiek-private samenwerkingsverbanden met de lokale besturen One Touch:Some online binary De Boekhoudkundige Verwerking Van Fusies | Cnc Cbn options trading platforms De Boekhoudkundige Verwerking Van Fusies | Cnc Cbn also offerOne Touchabove or below binary De Boekhoudkundige Verwerking Van Fusies | Cnc Cbn options that generate a payoff as soon as their trigger level trades in the underlying market even before the expiration Commissie Boekhoudkundige Normen wijzigt boekhoudkundige verwerking aanvullende pensioenplannen | Ao COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/1 - De boekhoudkundige verwerking van (pseudo-)fusies van verenigingen en stichtingen Advies van 9 januari 2013 I. Inleiding en onderwerp van het advies 1. De wet van 30 december 20091 heeft in het Wetboek van vennootschappen (hierna: W.Venn.) e

Boekhoudkundige verwerking aankoop deelneming. Onderstaand voorbeeld zal de boekhoudkundige verwerking laten zien van een aankoop van een deelneming. Op 1 januari 2012 koopt Moedermaatschappij ABC B.V. alle aandelen van Dochtermaatschappij XYZ B.V. voor een bedrag van € 50.000 Boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies en - splitsingen: adviezen van CBN Research output : Contribution to specialist/vulgarizing publication › Article › Specialist Accountancy, Auditing and Business Financin 1. Inleiding Bij een onderneming in de vorm van bijvoorbeeld een eenmanszaak of een firma-aandeel in een v.o.f. kan het om juridische, fiscale of commerciële redenen gewenst zijn om deze in te brengen in de B.V. Fiscaal kan dit ruisend (met afrekening) of geruisloos (zonder afrekening) DEEL III • BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN larcier • bibliotheek fiscaal recht 32 § 2. Boekhoudkundige verwerking van de splitsing vanaf 1 oktober 1993 A. Inleiding 88. De wet van 29 juni 199362, die een regeling voor de (fusies en) splitsingen heeft ingevoerd in het Belgische vennootschapsrecht63, voorzag dat met ingang van 1 oktober 1993, de splitsing een afzonderlijke rechtshandeling werd - Deficitaire geruisloze fusie. Hierbij wordt de deficitaire dochtervennootschap bij wege van geruisloze fusie (100% participatie in dochtervennootschap) overgenomen door de moedervennootschap.- Inbreng van schuldvordering op een deficitaire vennootschap in deze deficitaire vennootschap

Geruisloze fusie en het revisoraal verslag over de inbreng

Boekhoudkundige verwerking van de fusie: concreet schema. Op elkaar afstemmen van de waarderingsregels (30.09.N) doel = balansen 31.12.N opstellen op basis van vergelijkbare waarderingsregels. de waarderingsregels van een vzw omvatten meer dan de afschrijvingspercentages pseudo-fusie centraal stelt. Hiermee vult ze een eerder Advies 2013/1 met betrekking tot de boekhoudkundige verwerking van pseudo-fusies bij verenigingen en stichtingen aan met de publicatie- en neerleggingsverplichtingen. De pseudo-fusie De boekhoudkundige verwerking van transfervergoedingen betaald bij de mutatie van voetbalspelers (niet-amateurs en profspelers) CBN-advies 2011/1 van 8 december 2010 Toelichting bij de mogelijkheid voor kleine verenigingen en stichtingen om zich te onderwerpen aan de boekhoudkundige verplichtingen opgelegd aan de grote verenigingen en stichtinge

Nieuw vennootschapsrecht voor herstructureringen: wat met

van de jaarrekening gelden voor de inbrengende vereniging die naar aanleiding van de pseudo-fusie ophoudt te bestaan. In het CBN-advies 2013/1 - De boekhoudkundige verwerking van (pseudo-)fusies van verenigingen en stichtingen2, wordt de term pseudo-fusie gebruikt om onder de verrichtingen bedoeld in artikel 58 va Inge Van De Woesteyne Fusie en splitsing van vennootschappen in de inkomstenbelasting. het spanningsveld tussen de boekhoudkundige verwerking en de fiscale behandeling. Gedrukt boek . Genre Non-Fictie Onderwerpen Splitsing, Recht, Overheidsadministratie, Fiscale aspecten, belastingrecht, Vennootschappen, Fusies, vennootschappe 3.5 Boekhoudkundige verwerking van overnames en consolidatie 3.6 Effecten op winst per aandeel Hoofdstuk 4 Structuur 4.1 Aandelentransacties 4.2 Activa-passiva-transacties 4.3 Juridische fusie en splitsing 4.4 Mengvormen 4.5 Fiscale aspecten Hoofdstuk 5 Voorfase 5.1 Totstandkomingsproces 5.2 De intentieverklaring 5.3 Due diligenc Als een aantal strikte voorwaarden worden nageleefd, belast de fiscus de meerwaarden gerealiseerd bij een fusie of een splitsing niet. Vandaar dat het boeken in boekhoudkundige continuïteit handig is. Zo komt ook boekhoudkundig geen meerwaarde tot uiting. Niet enkel fusies en splitsingen worden in het vennootschapsrecht specifiek geregeld De boekhoudkundige verwerking vertrekt uit het principe dat de uitgedrukte meerwaarde niet gerealiseerd is. Dit betekent dat de uitgedrukte vermogensaanwending op het actief (Meerwaarde op) gecompenseerd wordt door de vermogensbron op het passief (Herwaarderingsmeerwaarden)

De juridische fusie belicht vanuit Belgisch - KPMG Belgi

Fusie en splitsing van vennootschappen in de inkomstenbelasting: het spanningsveld tussen de boekhoudkundige verwerking en de fiscale behandeling. Inge Van De Woesteyne (UGent) Author Inge Van De Woesteyne (UGent) Organization. Department of Tax law (ceased 1-10-2014) Citation bepaald in artikel 78 of in artikel 79 van het KB W. Venn. Het boekhoudkundig continuïteitsbeginsel dat in de artikelen 78 en 79 van het KB W. Venn. expliciet wordt vermeld voor fusies is dus eveneens van toepassing bij de boekhoudkundige verwerking van splitsingen Overzicht verschillende vormen van fusie en splitsing Knelpunten inzake vennootschapswetgeving Knelpunten inzake vennootschapsbelasting Knelpunten inzake boekhoudkundige verwerking Knelpunten inzake BTW Knelpunten inzake registratierechten De deelnemer ontvangt een gedetailleerde en praktisch uitgewerkte syllabus Desgevraagd heeft de staatssecretaris van Financiën geantwoord dat voor de heffing van inkomstenbelasting bij de aandeelhouders ter zake van de inkoop geen belang hoeft te worden gehecht aan de boekhoudkundige verwerking door de inkopende vennootschap. Het doet derhalve niet ter zake of de aandelen civielrechtelijk worden geamortiseerd of niet

3.5 Boekhoudkundige verwerking van overnames en consolidati e 3.6 Effecten op winst per aandeel . Hoofdstuk 4 Structuur. 4.1 Aandelentransacties 4.2 Activa-passiva-transacties 4.3 Juridische fusie en splitsin g 4.4 Mengvormen 4.5 Fiscale aspecten . Hoofdstuk 5 Voorfase. 5.1 Totstandkomingsproce s 5.2 De intentieverklarin g 5.3 Due diligenc Nietigheid van de fusie of splitsing. Art. 12:19-12:23 HOOFDSTUK 2. Te volgen procedure bij fusie van vennootschappen. Afdeling 1. Procedure bij fusie door overneming. Art. 12:24-12:35 Afdeling 2. Procedure bij fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap. Art. 12:36-12:49 Afdeling 3. Procedure bij met fusie door overneming gelijkgestelde. Verwerking en analyse van boekhoudkundige stukken Opstelling (of verificatie) en indiening van de jaarrekening met bijlagen in NBB-formaat Voorbereiding van de financiële verslagen (jaarverslag, bijzonder verslag van het bestuur i.v.m. inbrengen in natura, fusies, splitsingen, enz. Sinds 1 oktober 2014 mogen ondernemingen en vrije beroepers het totaal bedrag dat de consument moet betalen, afronden tot op 5 eurocent bij cashbetalingen. De gevolgen op het vlak van de btw en de boekhoudkundige implicaties zijn beperkt. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft zich uitgesproken over hoe de boekhoudkundige verwerking van afgeronde betalingen moet gebeuren

Fiscaal-boekhoudkundige verwerking van fusies en (partiële) splitsingen Algemene bespreking van de fiscaal-boekhoudkundige verwerking van fusies en (partiële) splitsingen, met bijzondere aandacht voor bepaalde topics, zoals de fiscale verliezen, de vrijgestelde reserves en indirecte belastingen of vrijstelling ervan bij afsplitsing van onroerende goederen De Izegemse familie Boucherie, eigenaar van de gelijknamige producent van borstelmachines, heeft de 50/50 fusie met haar Italiaanse collega Borghi afgewerkt. Daarbij incasseert ze wel een belangrijke boekhoudkundige minwaarde en een boekhoudkundig verlies van 6,7 miljoen euro. De familie benadrukt wel dat het boekhoudkundig eigen vermogen van de familieholding BBM weliswaar is aangetast, maar.

Voor een geruisloze inbreng is de terugwerkende kracht maar liefst 9 maanden, dit betekent dat de intentieverklaring voor 1 oktober 2016 opgesteld en ingestuurd moet worden. Vervolgens heeft u tot 1 april 2017 de tijd om de BV daadwerkelijk op te richten en uw bedrijf in te brengen -Geruisloze fusies AHs (5%) • Private squeeze-out 4 I. Wetgeving . Hervorming vereffeningsprocedure Wet van 19 maart 2012 & Wet van 22 april 2012 • Doel - Inwerkingtreding • Turbo-vereffening • CBN-advies 2012/9 - De boekhoudkundige verwerking va Herstructurering (fusie, splitsing, ) (67) Afsplitsing onroerend goed (14) Algemeen (25) Btw (11) vrijstelling registratierechten (11) Vennootschap in oprichting (1) Verdeling eigen vermogen (6) Verliesverrekening (3) Inbreng (2) Kostenaftrek (14) Bezoldigingstheorie (8) Verhuur - en verkoopopbrengsten (2) Leasing (10) Boekhoudkundige. Balans 10 Balans 314 - 15 januari 1996 - leasing; boekhoudkundige definitie (advies 144/5) 310 p. 1 - niet-betaalde schulden bij vereffening; boekhoudkundige verwerking (advies 170/1) 306 p. Dit werk geeft een globaal overzicht van de boekhoudkundige verplichtingen van vennootschappen. Naast de algemene beginselen van boekhouden en een schets van het wettelijke kader, worden de. - Spreker: Patrick Huybrechts - Datum opname: 14/03/2017 - Duurtijd: 03.12.40 u. Concrete verwerking fusies en splitsingen De wetgeving inzake reorganisaties, fusies en splitsingen onderging belangrijke wijzigingen. zowel op fiscaal vlak als op vennootschapsrechtelijk vlak. Dit kennisatelier geeft u een actuele stand van zaken. Aan de hand van tal van praktische voorbeelden en praktijkgevallen.

 • Romeo and Juliet Movie Netflix.
 • Isostatisch evenwicht berekenen.
 • Binnendeuren Arnhem.
 • Sporza Radio Tour.
 • Oorwormen zoeken.
 • Coolblue elektrische tanden.
 • IWork suite.
 • Fall Engels.
 • Indelingstape.
 • Opera van Mozart.
 • Open dagen middelbare scholen 2020.
 • Bbie tarieven 2020.
 • Kosten operatie Amerika.
 • Narcis bollen kopen.
 • Verband soorten Nederlands.
 • Youtube schildersdoek opspannen.
 • Besdragende heesters.
 • Valk geluid mp3.
 • Nachtdiensten zorg.
 • Haarlemsdagblad digi.
 • Fruitbomen sint oedenrode.
 • Insanity workout Beachbody download.
 • Orlyplein 76.
 • Afhaalmenu oudejaarsavond Brugge.
 • Wat is WMF.
 • Programmeer software.
 • Groot spel rakwi.
 • Wig compressie.
 • Etnische bevolkingsgroep China.
 • Zwarte struisvogel.
 • Schmink sjabloon schubben.
 • Yoga 15 minutes.
 • Prikkelende lever.
 • Ikea voxtorp keuken Beige.
 • Representatiever of meer representatief.
 • HubSpot Instagram marketing.
 • Britse korthaar kittens te koop.
 • Poffertjes Rotterdam lijnbaan.
 • Youtube schildersdoek opspannen.
 • Zwarte honden namen.
 • Record verspringen jeugd.